pit2024

jeziora

tereny wodne
Naturalne śródlądowe zbiorniki wodne charakteryzujące się powolną wymianą wody lub całkowicie bezodpływowe. Pod względem produktywności biologicznej i żyzności jeziora dzielimy na: oligotroficzne (ubogie), mezotroficzne (średnio żyzne), eutroficzne (żyzne). O przydatności jeziora dla ptaków decyduje szerokość, zwarcie i skład gatunkowy szuwarów w strefie przybrzeżnej, a także obecność wysp szuwarowych i lądowych. Sztuczne jeziora zaporowe budowane na rzekach w celu retencji wody z czasem renaturyzują się, porastają roślinnością wodną i wiklinami, stając się atrakcyjnym miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków wodnych. Jeziora zwłaszcza eutroficzne są zamieszkiwanie przez bogaty zespół ptaków wodno-błotnych, m.in. perkozy, czaple, kaczkowate, siewkowe, chruściele, drobne ptaki szuwarowe.
Zagospodarowanie turystyczne brzegów i presja turystyki wodnej, silna eutrofizacja powodująca zakwity glonów i zarastanie jezior. Zachowaniu naturalnego charakteru różnych typów jezior wraz zespołami ptaków sprzyja budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących na brzegach, ograniczenie sportów motorowodnych i dzikiego biwakowania na brzegach itp
zagrożeniaZagospodarowanie turystyczne brzegów i presja turystyki wodnej, silna eutrofizacja powodująca zakwity glonów i zarastanie jezior. Zachowaniu naturalnego charakteru różnych typów jezior wraz zespołami ptaków sprzyja budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących na brzegach, ograniczenie sportów motorowodnych i dzikiego biwakowania na brzegach itp

 

articles in this section: siedliska tereny wodne
  1. jeziora
  2. stawy hodowlane
  3. brzegi rzek i wyspy w nurcie
  4. starorzecza
  5. mokradła i bagna
  6. morskie wody przybżeżne
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites