min
Na rozległych obszarach łąk liczny jest derkacz, którego łatwo usłyszeć i zobaczyć również za dnia. Lęgowe są błotniaki łąkowe, trzmielojady, orliki krzykliwe. W zakrzaczeniach wzdłuż dróg występują lęgowe jarzębatki. Bieszczady to jedna z ważniejszych w Polsce ostoi ptaków szponiastych – np. orła przedniego, oraz sów – z najliczniejszym puszczykiem uralskim. Wyjątkowo duże zagęszczenie osiąga tu dzięcioł białogrzbiety będąc tu miejscami najliczniejszym gatunkiem z tej grupy. Ostoja ważna głównie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym oraz podczas pierzenia i migracji. Jesienią, na noclegowisko co wieczór zlatuje się do 3000 żurawi, żerujących za dnia na okolicznych polach i łąkach. Pierzą się tu blaszkodziobe i czaple, żerują bieliki i inne ptaki szponiaste;
Biotopy charakterystyczne dla Doliny są unikalne w skali kraju i stanowią siedlisko bąka, błotniaka stawowego, bączka, podróżniczka czy nawet wodniczki. W okresie przelotów wiosennych w dolinie zatrzymują się gęsi białoczelne (do 2000 os), bataliony (500-1000 os) i szereg innych ptaków wodno-błotnych. Jest to ważna ostoja wodniczki - gniazduje tutaj 1-3% populacji krajowej. W okresie lęgowym gnieździ się tutaj ponad 1% populacji krajowej bielika i krakwy. Nieregularnie podejmują tutaj lęgi batalion i biegus zmienny. Lęgi wyprowadza tutaj również derkacz. Stawy są istotną krajową ostoją rzadkich lęgowych gatunków wodno-błotnych – gęgawy, podgorzałki, błotniaka stawowego. Istotne w skali Europy miejsce odpoczynku migrujących ptaków wodno-błotnych. Jesienią przebywa tu jednorazowo do 25 tysięcy gęsi zbożowych i białoczelnych, 3 tysięcy płaskonosów, 2 tysięcy nurogęsi,
. Dolina Dolnej Odry jest ostoją ptasią o randze Europejskiej. Występują tu co najmniej 34 gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to bardzo ważny teren dla ptaków wodno – błotnych zarówno w okresie lęgowym jak i podczas przelotu czy zimowania. W ostoi gnieżdżą się gatunki związane z pierwotnymi biotopami bagiennymi - wodniczka (ok 20 par), cietrzew (ok 20 par), dubelt (ok 100 tokujących ptaków) oraz derkacze, błotniaki łąkowe a sporadycznie uszatka błotna. Na stawach Pietkowskich lęgowe są łabędzie krzykliwe, orliki, bielik, puchacz, zielonki (ok 30 par). Koronnym gatunkiem Doliny Górnej Wisły jest ślepowron, mający tutaj najważniejsze lęgowisko w Polsce. Jego liczebność waha się w poszczególnych latach, ale liczy średnio po kilkaset par w kilku koloniach.
Okoliczne mokradła i turzycowiska przyciągają wiele gatunków ptaków. Powszechnie występują żurawie, których poranny klangor niesie się przez podmokłe łąki doliny. Zaś wieczorem usłyszymy odzywające się derkacze. Pośród trzcin ukrywa się Zielonka i Bąk . Zalewane wiosną pastwiska stanowią idealną ostoję dla ptaków przelotnych. Podczas ptasich wędrówek przebywają ptaki takich gatunków jak: Batalion, Łęczak, Łabędź czarnodzioby , Łabędź krzykliwy, Gęś zbożowa i Gęś białoczelna. W okresie lęgowym obszar zasiedla conajmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), ślepowron, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy (PCK), bocian czarny, czapla biała, dzięcioł białoszyi (...)
est to najważniejsze lęgowisko mewy pospolitej i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z ważniejszych rybitwy rzecznej oraz miejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków takich jak ostrygojad lub płaskonos Ostoja Miedwie, to szczególny obszar ze względu na występujące tam wilgotne łąki i żyzne pola uprawne połączone z szeregiem otaczających zbiorników wodnych. Taki ekosystem przyciąga ogrom ptaków. Na szczególną uwagę zasługują wędrujące ptaki wodno-błotne, które co rocznie zatrzymują się w ostoi. Nie można również zapomnieć o ptakach lęgowych ostoi jak Wodniczka. W dolinie Biebrzy odnotowano 271 gatunków ptaków, z czego ponad 180 gnieździ się mniej lub bardziej regularnie. Unikalnym gatunkiem w skali światowej jest wodniczka - drobny ptak wróblowaty zasiedlający otwarte tereny bagienne
Ostoja jest jednym z większych lęgowisk bączka i gęgawy; inne gęsi i żurawie występują tu podczas migracji w skupiskach po kilka tysięcy. Dużo jest też bąka (do 17 rewirów), podróżniczka (do 16 samców), jest kolonia kormoranów. Puszcza Białowieska to jedyne miejsce w Europie, gdzie można spotkać wszystkie europejskie dzięcioły i cztery gatunki muchołówek - szarą, małą, białoszyją i żałobną 9 gatunków występuje w liczebnościach nadających temu terenowi rangę ostoi o znaczeniu międzynarodowym. Są to: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, wyjątkowo liczny tu jarząbek, cietrzew, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka mała.
Ostoja spełnia kryteria ostoi o randze europejskiej ze względu na wysoką populację lęgową bączka. Liczebność 10 par na stawach sprawia, że Stawy Wielikąt to jedno z 10 najważniejszych miejsc występowania tego gatunku w Polsce. Tatry są najważniejszym w Polsce miejscem występowania płochacza halnego i pomurnika i jedną z najważniejszych ostoi cietrzewia w Małopolsce. Duże liczebności osiągają głuszec, włochatka i dzięcioł trójpalczasty, oraz nieco mniej licznie – puchacz i sóweczka. Ostoja ptasia o randze europejskiej, chroniona na mocy konwencji Ramsar, niezwykle istotna dla migrujących ptaków wodnych i błotnych. Gniazduje tu ponad 170 gatunków ptaków, łącznie stwierdzono ich ponad 260.
Ujście Wisły, a zwłaszcza jego stożek ujściowy i okolice, są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi dla przelotnych i zimujących ptaków wodno-błotnychOd roku 2007 ponownie stało się ono jedynym w Polsce miejscem gniazdowania rybitw czubatych est to ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje tu przy najmniej 25 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Zalew Wiślany jest miejscem najliczniejszej w Polsce i jednych z największych w Europie kolonii lęgowej kormoranów (do ok. 11500 par), ważnym w kraju miejscem w czasie lęgów czapli siwej (do 800 ptaków), hełmiatki, gęgawy, ohara, płaskonosa, perkoza dwuczubego, śmieszki, brzęczki, bielika.
Podczas migracji i zimowania z wód Zatoki korzystają Perkoz dwuczuby , Perkoz rogaty , Czernica , Bielaczek, Gągoł, Nurogęś i Ogorzałka . Słone łąki Zatoki Puckiej są miejscem lęgów tak rzadkich ‘krajowych’ ptaków jak: Ohar, Ostrygojad czy Pliszka cytrynowa. błotnych. Od 2002 roku corocznie lęgowe czaple białe [ Czapla biała ] . Duża kolonię tworzą Rybitwa białowąsa (około 150) i Kormoran (około 400). W okresie jesiennym duże koncentracje ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Maksymalnie stwierdzono powyżej 80 tysięcy ptaków wodno - błotnych na jesiennych migracjach Ostoja ptasia o randze europejskiej, ważna głównie dla migrujących ptaków wodno-błotnych. W okresie jesiennym liczba obserwowanych kaczek i gęsi regularnie sięga 20000-30000 os. Przy odpowiednio niskim poziomie wody jest to również ważny obszar wypoczynkowy i żerowiskowy dla siewkowatych.
Ostoja ptasia o randze europejskiej, ważna głównie dla migrujących ptaków wodno-błotnych. W okresie jesiennym liczba obserwowanych kaczek i gęsi regularnie sięga 20000-30000 os. Jest to również ważny obszar wypoczynkowy i żerowiskowy dla siewkowatych. Poza ptakami, żwirownia nie odznacza się specjalnymi wartościami przyrodniczymi. To miejsce upodobały sobie głównie mewy i rybitwy; królują oczywiście śmieszki, których kolonia składa się zależnie od roku nawet z 3970 gniazd (2003). W powietrzu widoczne są też rybitwy rzeczne, a doliczono się ponad 300 ich zniesień (1996-2003).  
 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites