pit2024

wsie i osady

tereny zurbanizowane
Zabudowa wiejska z zadrzewieniami, sadami i ogrodami, otoczona polami uprawnymi i łąkami stanowi bardzo urozmaiconą mozaikę siedlisk zamieszkiwaną przez bogaty zespół ptaków. Są wśród nich zarówno gatunki leśne, jak i typowe dla terenów otwartych. Część z nich przystosowała się do bytowania w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka gniazdując w zagrodach gospodarczych, a inne występują tylko na obrzeżach osad.
Pewne zagrożenie stanowi proces unowocześniania wsi prowadzący do zubożania siedlisk lęgowych ptaków.
zagrożenia opis zagrożenia
articles in this section: siedliska tereny zurbanizowane
  1. wsie i osady
  2. zabudowa miejska
  3. tereny ruderalne
  4. parki i ogrody
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites